Регламент райдержадміністрації

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрук

Дата: 09.08.2011
Оновлено: 07.02.2014

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Березнівської

районної державної адміністрації

23.11.2007 № 655

(із змінами від 07.02.2014 №27,

із змінами від 12.03.2013 №93,

із змінами від 14.02.20012 №48,

із змінами від 22.08.2011 №260,

із змінами від 23.06.2008 №366)

Р Е Г Л А М Е Н Т

Березнівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1.Цей Регламент відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

1.2.Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови (далі – заступники голови), керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

1.3.Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає в установленому порядку громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

1.4.Розподіл повноважень між першим заступником та заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, іншими посадовими особами районної державної адміністрації здійснюється головою адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду і затверджується відповідним розпорядженням.

При цьому повинні бути визначені:

1) повноваження і функції посадової особи;

2) управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

3) підприємства, установи, організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

4) порядок заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

1.5.Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також з завідувачем юридичного сектору апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

2.Планування роботи районної державної адміністрації

2.1.Планування роботи районної державної адміністрації є одним із засобів організаційного забезпечення її діяльності.

Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

Планування діяльності районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням основних напрямів державної політики, доручень і рекомендацій органів виконавчої влади вищого рівня, пропозицій керівництва районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

2.2.Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби - оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.

2.3.Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, не пізніше ніж за тиждень до початку періоду, на який складається план.

Пропозиції до планів роботи подаються в відділ організаційно-кадрової роботи до 15 числа місяця, який передує кварталу або місяцю, на який затверджується план.

Планування діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.4.Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень, та забезпечення реалізації державної політики.

2.5.До планів роботи районної державної адміністрації включаються: актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

2.6.Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ.

2.7.У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

2.8.Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівника апарату районної державної адміністрації.

2.9.Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату районної державної адміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

2.10.Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пунктів 2.4. – 2.7. цього Регламенту.

2.11.Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату районної держадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівника апарату районної держадміністрації.

2.12.Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, її структурних підрозділів та апарату здійснюється заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату районної державної адміністрації.

2.13.Підготовка звітності районної держадміністрації, передбаченої статтею 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі її апарату, затверджених заступником голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату районної державної адміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному Веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

3.1.Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

здійснює організаційне забезпечення засідань колегій, нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівником апарату;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

організовує особистий прийом громадян та розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

провадить відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, уживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

забезпечує ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації;

забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

виконує інші функції відповідно до законодавства та положення про апарат.

3.2.Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

3.3.Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

4. Кадрова робота

4.1.Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2.Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

4.3.Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи, у структурних підрозділах районної державної адміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.4.Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю України.

4.5.На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

4.6.В районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

4.7.З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

4.8.Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

Тривалість підготовки проектів клопотань щодо нагородження не може перевищувати 5 днів з часу надходження матеріалів у відділ, на який покладено ці функції. У разі, коли документи, що надійшли, підготовлені неякісно, працівники відділу повертають їх на доопрацювання.

Проекти подань погоджуються і візуються заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівником апарату районної державної адміністрації.

4.9.На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

4.10.Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників її структурних підрозділів.

 

5. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації

5.1.Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 вересня 2003 року № 451 та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, із наступними змінами і доповненнями.

5.2.Основні функції з діловодства в районній державній адміністрації виконує сектор діловодства апарату районної державної адміністрації, який здійснює безпосередньо діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.3.Уся кореспонденція, що надходить до районної державної адміністрації, проходить попередній розгляд працівником сектору діловодства апарату районної державної адміністрації в день одержання документів, визначаються документи для передачі голові адміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату районної державної адміністрації, а також безпосередньо структурним підрозділам апарату районної державної адміністрації. Заяви і скарги громадян передаються у юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

5.4.Після попереднього розгляду документи реєструються і в той же день передаються керівнику апарату районної державної адміністрації.

5.5.У разі відсутності голови районної державної адміністрації кореспонденція, яка йому адресується, передається на розгляд заступнику голови районної державної адміністрації, який виконує обов’язки голови адміністрації.

5.6.Голові районної державної адміністрації передаються акти та доручення Президента України, Прем’єр-міністра України, запити та звернення народних депутатів України, розпорядження, листи та доручення голови обласної державної адміністрації та його заступників в папці з грифом „Невідкладно”.

Закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, що містять інформацію з принципових питань діяльності апарату районної державної адміністрації і потребують вирішення керівництвом, розглядаються першочергово, інші документи органів вищого рівня – в день їх надходження або до 10 години ранку наступного дня.

Інші документи розглядаються головою адміністрації, першим заступником та заступниками голови, керівником апарату адміністрації у термін не більше двох днів.

5.7.Документи з резолюціями голови адміністрації, першого заступника та заступників голови адміністрації, керівника апарату адміністрації у триденний термін із моменту їх надходження в районну державну адміністрацію сектором діловодства апарату районної державної адміністрації доводяться до виконавців і виконуються у терміни, зазначені в документі або резолюції. Документи органів вищого рівня без установлених термінів виконуються протягом 10 днів з дня їх надходження або в місячний термін, якщо це не потребує великого обсягу роботи.

5.8.Для забезпечення виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і функцій голова адміністрації, перший заступник голови адміністрації, заступники голови адміністрації, керівник апарату адміністрації можуть давати керівникам місцевих органів виконавчої влади доручення у межах своїх функціональних повноважень.

5.9.Проекти доручень голови районної державної адміністрації вносяться структурними підрозділами районної державної адміністрації. Проект доручення голови районної державної адміністрації після його аналізу та погодження із першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень та керівником апарату, юридичним сектором, сектором діловодства та сектором контролю апарату районної державної адміністрації, вноситься головним розробником, в разі потреби - з фінансово-економічним обґрунтуванням, довідковими та аналітичними матеріалами.

5.10.Проект доручення голови районної державної адміністрації, у разі невідповідності чинному законодавству, у дводенний термін повертається юридичним сектором апарату районної державної адміністрації головному розробникові разом із матеріалами до доручення, супровідним листом, складеним згідно з додатком 5 до Регламенту, та висновком юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, складеним згідно з додатком 6 до Регламенту, за підписом заступника голови районної державної адміністрації або керівника апарату районної державної адміністрації.

5.11.Якщо в резолюції на документах вищестоящих органів зазначено декілька виконавців, то сектор діловодства апарату районної державної адміністрації надсилає документ посадовій особі, вказаній у резолюції першою, іншим виконавцям надсилається копія документа. Посадова особа, зазначена в резолюції першою узгоджує з іншими виконавцями порядок його виконання, одержує від виконавців пропозиції та інформації, узагальнює їх і через сектор діловодства апарату районної державної адміністрації інформує керівництво районної державної адміністрації про виконання документа.

Доручення та листи голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників, керівника апарату районної державної адміністрації розмножуються та надсилаються сектором діловодства апарату районної державної адміністрації виконавцям, зазначеним у переліку.

5.12.Відповідальність за своєчасне і правильне виконання документів несуть особи, зазначені в резолюціях голови адміністрації, першого заступника та заступників голови адміністрації, керівника апарату адміністрації, а також безпосередні виконавці. У тих випадках, коли вказано декілька виконавців, відповідальною за виконання є особа, яка зазначена в резолюції першою. Контроль за термінами інформування районної державної адміністрації виконавцями згідно з резолюціями заступників голови районної державної адміністрації, керівника адміністрації здійснюють відповідальні працівники апарату районної державної адміністрації, на яких покладено обов’язки організаційно-технічного контролю.

Інформації органам вищого рівня на виконання їх документів передаються в сектор діловодства апарату районної державної адміністрації для відправлення за три дні до терміну, визначеного документом або резолюцією керівництва районної державної адміністрації. Якщо в документі передбачено інформування щомісяця чи щокварталу, то інформації подаються до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

5.13.У випадку, якщо документ не може бути виконаний у встановлений термін, то не пізніше як за 2 - 3 дні до його закінчення виконавець мотивує затримку і просить продовжити термін виконання.

5.14.Усі виконані документи повертаються в сектор діловодства апарату районної державної адміністрації.

5.15.Відправлення розпоряджень голови районної державної адміністрації та іншої вихідної кореспонденції здійснюється лише через сектор діловодства апарату районної державної адміністрації. Кореспонденція здається в сектор діловодства апарату районної державної адміністрації з 9.00 до 16.00.

Листи, доручення керівництва районної державної адміністрації підписуються, як правило, головою, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації і надсилаються сектором діловодства апарату районної державної адміністрації.

На всіх документах (листах, інформаціях, доповідних записках тощо), які надсилаються районною державною адміністрацією, повинні проставлятися прізвище, ініціали та номер телефону виконавця.

5.16.Телеграми для відправлення передаються в сектор діловодства у будь-який час протягом робочого дня.

Факсограми передаються працівником підрозділу апарату районної державної адміністрації, який їх готував.

5.17.Сектор діловодства апарату районної державної адміністрації систематично аналізує роботу з документами і не пізніше 10 числа кожного місяця інформує про це керівника апарату районної державної адміністрації.

5.18.Виконання документів, що надходять у сектор оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації з грифом таємності, контролюється завідувачем сектору під безпосереднім керівництвом голови районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – першом заступником голови районної державної адміністрації з дотриманням режиму секретності.

5.19.Інформації на обласні листи, заходи та доповідні записки подаються керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в сектор діловодства апарату районної державної адміністрації, на основі яких сектор діловодства забезпечує узагальнення даних інформацій з подальшим інформуванням вищестоящих органів.

5.20.Документи, які подаються в сектор діловодства апарату районної державної адміністрації та надсилаються сектором діловодства, повинні бути оформлені з урахуванням вимог Інструкції з діловодства в апараті районної державної адміністрації.

5.21.Необхідність виготовлення копій і розмноження документів визначають керівники структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, окремих документів – завідувач сектору діловодства апарату районної державної адміністрації.

5.22.Службові документи, які підлягають розмноженню, готуються відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

Оригінал повинен бути віддрукований на білому папері, чітким шрифтом. Виконавець зобов’язаний провести уважну перевірку і коригування тексту, вилучити з нього відомості, які не підлягають опублікуванню.

5.23.Облік друкарсько-множильних матеріалів, кількість розмножених примірників ведеться сектором діловодства апарату районної державної адміністрації.

 

6. Організація контролю за виконанням документів

6.1.Голова районної державної адміністрації здійснює контроль за виконанням органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх підпорядкованості і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади вищого рівня.

Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків) та керівник апарату районної державної адміністрації, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації).

6.2.Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

6.3.Організація контролю в районної державної адміністрації покладається на сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

6.4.Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

6.5.Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державної адміністрації, дорученнями заступників голів обласної державної адміністрації, дорученнями, листами, заходами заступників голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації, за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень громадян – юридичним сектором апарату районної державної адміністрації.

Інші документи органів виконавчої влади вищого рівня (листи, заходи, доповідні записки) контролює сектор діловодства апарату райдержадміністрації.

6.6.З метою оперативного контролю за фактичним виконанням документів в районній державній адміністрації один раз в місяць першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації проводяться “дні контролю”, на яких заслуховується хід виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації. До участі в їх проведенні запрошуються особи, відповідальні за виконання даних документів.

6.7.Сектор контролю апарату районної державної адміністрації координує роботу з питань контролю за виконанням документів, слідкує за своєчасним надходженням від виконавців матеріалів щодо виконання документів, аналізує інформації про хід виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації і з пропозиціями подає їх на розгляд голові, а в разі його відсутності – заступнику, який виконує обов’язки голови районної державної адміністрації. Сектор контролю організовує також за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки фактичного виконання документів на місцях, інформує про необхідність вжиття оперативних заходів для покращання становища.

6.8.Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень, доручень, листів, заходів, доповідних записок голів обласної та районної державних адміністрацій здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

одержання довідок, інших інформаційних матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищної, міської рад;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації або його заступників.

6.9.Акти і доручення органів влади вищого рівня виконуються у терміни, встановлені ними. Якщо термін не визначено, виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта чи доручення, або в терміни, визначені сектором контролю апарату районної державної адміністрації.

6.10.Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникові відповідно до розподілу функціональних повноважень не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови обласної та районної державних адміністрацій.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу повноважень) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

6.11.Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається голові обласної державної адміністрації, іншим центральним органам виконавчої влади, підписує голова районної державної адміністрації. У разі відсутності голови районної державної адміністрації інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається голові обласної державної адміністрації, іншим центральним органам виконавчої влади, підписує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови районної державної адміністрації, на кого покладено виконання обов’язків голови районної державної адміністрації.

6.12.Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації.

6.13.Про результати контролю сектор контролю, сектор діловодства, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, систематично інформує голову районної державної адміністрації, його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень та керівника апарату.

6.14.Порядок організації та здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій затверджується окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

7. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

7.1.Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг.

Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Юридичним сектором апарату районної державної адміністрації організовується прийом громадян в районійї державній адміністрації та здійснюється правове забезпечення прийому громадян.

7.2.Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату, юридичним сектором апарату районної державної адміністрації.

Юридичний сектор згідно із дорученнями керівництва районної державної адміністрації надсилає в терміни, установлені законодавством, письмові звернення громадян керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції для розгляду і вжиття відповідних заходів.

Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських, селищної, міської рад, підприємства, установи, організації, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненні питань.

7.3.Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації та на Веб-сайті районної державної адміністрації.

7.4.Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

7.5.Контроль за виконанням доручень, що були дані під час прийому, здійснюється заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації разом із юридичним сектором апарату районної державної адміністрації.

Про результати їх виконання головний спеціаліст юридичного сектору апарату районної державної адміністрації у встановлені терміни доповідає голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату, який проводив особистий прийом і давав відповідні доручення.

7.6.Прийом і реєстрацію листів, а також контроль за термінами проходження звернень в районній державній адміністрації здійснює юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

7.7.Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка та порядку проведення виїзних прийомів громадян, затверджених головою районної державної адміністрації.

7.8.Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації щокварталу аналізує роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Завідувач юридичного сектору щомісяця інформує про результати аналізу звернень, дотримання графіка особистих та виїзних прийомів громадян голову районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації.

 

8. Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

8.1.Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

8.2.У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації та Положенням про сектор.

8.3.Основними завданнями юридичного сектору є:

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства апаратом, структурними підрозділами та посадовими особами районної державної адміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

8.4.Юридичний сектор апарату відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою районної державної адміністрації.

8.5.Завідувач юридичного сектору:

здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в районній державній адміністрації;

організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної держадміністрації

9.1.Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

9.2.Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в районній державній адміністрації утворюється колегія у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, установ та організацій їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою адміністрації (головою колегії).

9.3.Рішення про утворення колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

9.4.Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

9.5.Засідання колегії проводяться відповідно до плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік, у якому зазначаються питання, що їх необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії. Позачергові засідання колегії проводяться у міру потреби.

9.6.Підготовка питань на засідання забезпечується відповідно до розподілу повноважень або доручень заступниками голови районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів адміністрації та районних служб, а також спеціально створюваними комісіями згідно з планом підготовки питань на засідання колегії.

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації надає консультативну та практичну допомогу з питань, що внесені на засідання колегії, контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії здійснюють відділ організаційно-кадрової роботи, сектор діловодства апарату районної державної адміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділ фінансово-господарський забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Технічний запис засідань колегії районної державної адміністрації забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

9.7.Про питання, розглянуті на засіданні колегії, повідомляється в засобах масової інформації.

9.8.Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

9.9.Рішення колегії проводяться у життя, як правило, розпорядженнями голови районної державної адміністрації. В окремих випадках можуть видаватися доручення голови районної державної адміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).

9.10.У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569, цим Регламентом та відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації про колегію районної державної адміністрації.

 

10.Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів в районній державній адміністрації

10.1.Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради, семінари, інші заходи з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції. Наради, семінари, інші заходи проводяться згідно з планом роботи, або за необхідності, тривалістю не більше трьох годин.

План проведення нарад, семінарів, інших заходів затверджує відповідна посадова особа.

Наради, семінари, інші заходи плануються і проводяться за участю голів місцевих рад, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій.

10.2.Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради, семінару, іншого заходу завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради, семінару, іншого заходу.

10.3.Перелік запрошених осіб визначається за погодженням з головою адміністрації, першим заступником, заступниками голови адміністрації, керівником апарату. Організація та виклик на наради, семінари, інші заходи, замовлення залу засідань, підготовка необхідних матеріалів здійснюється завчасно, але не пізніше як за один-два дні до їх проведення, і покладається на заступників голови адміністрації, керівника апарату, відповідні структурні підрозділи (залежно від тематики) чи інших працівників апарату, яким це доручено керівництвом.

10.4.Відповідальними працівниками апарату адміністрації завчасно готується план проведення нарад, семінарів, інших заходів, необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання рішень, доручень.

Протоколювання нарад при голові адміністрації проводиться працівниками відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

10.5.Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

10.6.За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або доручення голови районної державної адміністрації.

10.7.Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

10.8.З метою забезпечення належного рівня підготовки і координації проведення в районі всеукраїнських нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, участі в них керівництва районної державної адміністрації питання щодо їх проведення погоджується керівниками управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерст та інших центральних органів виконавчої влади з головою та заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

10.9.Протоколювання нарад при заступниках районної державної адміністрації та керівнику апарату проводиться відповідальними працівниками апарату або працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації. За результатами розгляду питань можуть прийматися доручення за підписом заступника голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, керівника апарату районної державної адміністрації.

 

11. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

11.1.Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.

11.2.За підготовку проектів розпоряджень відповідають перший заступник та заступники голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівник апарату районної державної адміністрації.

11.3.Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації, а також територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

11.4.У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

11.5.Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

11.6.Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

11.7.Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

11.8.Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

11.9.Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

11.10.Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

11.11.За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

11.12.Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

11.13.Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Головний розробник в пояснювальній записці також зазначає про необхідність оприлюднення розпорядження.

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

11.14.У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

11.15.У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

11.16.Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

11.17.Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

11.18.Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

11.19.У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення представництва Держкомпідприємництва в області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

11.20.Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 11.4.- 11.17. цього Регламенту.

За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

11.21.Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному секторі.

У разі коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації у дводенний термін опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

11.22.Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

11.23.Проект розпорядження візується працівниками апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання.

Проект розпорядження вважається підготовленим, якщо він відповідає чинному законодавству, погоджений і завізований першим заступником голови адміністрації, заступником голови адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, головним розробником, завідувачем сектору діловодства апарату районної державної адміністрації, завідувачем сектору контролю апарату районної державної адміністрації, а також керівниками структурних підрозділів.

Проекти розпоряджень голови адміністрації обов’язково візуються завідувачем юридичного сектору і керівником апарату районної державної адміністрації, а за необхідності – погоджуються з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та з представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області.

Головний розробник подає в сектор діловодства апарату районної державної адміністрації проект розпорядження і додатки до нього на паперових та електронних носіях.

11.24.Підготовлені проекти розпоряджень та довідкові матеріали до них передаються першому заступнику та заступникам голови адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень і після погодження з ними подаються особисто керівниками структурних підрозділів, що їх готували, керівнику апарату адміністрації, який підписує додатки і особисто подає проект розпорядження на підпис голові районної державної адміністрації або заступнику, який виконує його обов’язки.

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.

11.25.Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

11.26.Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Березнівському районному управлінні юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Юридичний сектор під час розгляду проекту розпорядження щодо відповідності його чинному законодавству визначає необхідність державної реєстрації і поряд з візою про погодження, за необхідності, робить відмітку „підлягає державній реєстрації”.

Прийнятий нормативно-правовий акт (розпорядження) передається сектором діловодства апарату районної державної адміністрації в юридичний сектор апарату районної державної адміністрації в оригіналі разом з трьома завіреними копіями та електронним варіантом цього розпорядження для подальшого подання на державну реєстрацію в Березнівське районне управління юстиції.

Юридичний сектор готує супровідний лист до нормативно-правового акта, що подається на державну реєстрацію. Супровідний лист підписується головою адміністрації, першим заступником, заступником голови адміністрації або керівником апарату адміністрації.

Нормативно-правовий акт (розпорядження) подається на державну реєстрацію у п’ятиденний термін після його видання.

При розсиланні і опублікуванні зареєстрованого нормативно-правового акта зазначення номера і дати державної реєстрації є обов’язковим.

Зміни і доповнення, що вносяться до нормативно-правових актів, підлягають державній реєстрації у такому ж порядку.

11.27.Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

11.28.Підписані і зареєстровані розпорядження голови районної державної адміністрації після розмноження надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання не пізніше як у 3-денний строк та оприлюднюються на офіційному Веб-сайті районної державної адміністрації в установленому її головою порядку.

11.29.Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

11.30.Розпорядження голови адміністрації, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання на території району підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

11.31.Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх повноважень видає накази по апарату.

За підготовку проектів наказів по апарату відповідає головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, на якого покладені обов’язки за веденням кадрової роботи та державної служби.

Проекти наказів по апарату візуються головним спеціалістом, який готує проект наказу, завідувачем юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, а в разі необхідності начальником фінансово-господарського відділу.

11.32.З наказами по апарату з кадрових питань та питань дотримання дисципліни і внутрішнього розпорядку відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації ознайомлює під розписку працівників апарату, яких стосуються ці накази.

11.33.Проекти наказів по апарату з питань відряджень працівників апарату районної державної адміністрації готуються головним спеціалістом фінансово-господарського відділу апарату районної державної адміністрації.

11.34.Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, фінансування яких здійснюється через фінансово-господарський відділ адміністрації, та їх працівники відбувають у відрядження відповідно до розпорядження голови адміністрації. Проекти розпоряджень по даному питанню готуються головним спеціалістом фінансово-господарського відділу апарату районної державної адміністрації.

 

12. Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

12.1.Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

12.2.Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

12.3.Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

12.4.У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

12.5.Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

12.6.Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його видання та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1378.

12.7.Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                               Н.Стасюк